1. استانداردسازی چگونه می‌تواند از تولید و انتشار نوآوری‌های با صرفه حمایت کند؟

دوره 6، زمستان، زمستان 1395، صفحه 60-67

مریم محمدروضه‌سرا؛ فاطمه خسروی؛ مجتبی بحیرایی؛ مرضیه‌ بشارت‌لو


2. تلاش‌های استانداردسازی: ارتباط بین ابعاد دانش، فرایندهای پژوهش و نتایج نوآوری

دوره 6، پاییز، پاییز 1395، صفحه 40-55

فاطمه خسروی؛ مریم محمدروضه‌سرا؛ مجتبی بحیرایی


3. اثرات نوآوری و استانداردسازی بر سفارشی‌سازی انبوه: یک بررسی تجربی

دوره 6، تابستان، تابستان 1395، صفحه 45-59

مریم محمدروضه‌سرا؛ مجتبی بحیرایی؛ فاطمه خسروی


4. شناسایی حوزه‌های آینده‌ی استانداردسازی: روش‌شناسی و تجربیات عملی

دوره 6، بهار، بهار 1395، صفحه 6-29

مجتبی بحیرایی؛ مریم محمدروضه‌سرا؛ روح‌الله جعفری


5. شناسایی زمینه‌های آینده‌ی استانداردسازی: کاربرد اکتشافی روش‌ دِلفی

دوره 5، زمستان، زمستان 1394، صفحه 6-26

مجتبی بحیرایی؛ مریم محمدروضه‌سرا؛ روح‌الله جعفری


6. تحلیلی بر نقش قابلیت نوآوری کسب و کار در رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و نوآوری فناورانه (مطالعه‌ی موردی: شرکت‌های تولیدی استان گیلان)

دوره 5، زمستان، زمستان 1394، صفحه 36-49

عاطیه صفردوست مرکیه؛ مریم محمدروضه‌سرا


7. خدمات مهندسی در طول عمر – نوآوری و نقش استانداردها

دوره 5، پاییز، پاییز 1394، صفحه 6-17

مجتبی بحیرایی؛ مریم محمدروضه‌سرا


8. استانداردها، نوآوری و توسعه‌ی اقتصادی کشورهای درحال توسعه: مفاهیم و چالش‌های سیاستی

دوره 5، تابستان، تابستان 1394، صفحه 1-22

مریم محمدروضه‌سرا؛ مجتبی بحیرایی